Pædagogiske læreplaner

Her kan du læse den styrkede pædagogiske læreplan for os i Dalmose Daginstitution.

Hvem er vi?

Vi er et integreret dagtilbud med 120 børn fordelt på vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Børnene er aldersopdelt, og hver gruppe er placeret i selvstændige grene, klubben holder til på skolen, hvor de har store lokaler.  

Vores indretning gør, at der en dejlig ro i bygningen, selvom det sprudler af leg og aktivitet i de enkelte afdelinger eller i den store multisal. Vi har dejlige store, lyse lokaler, hvor børnene har mange muligheder for at lege i små grupper og personalet kan indrette læringsmiljøer tilpasset aldersgruppen.

Faste aktiviteter i hverdagen er motorik, sang, sprogudvikling, kreative aktiviteter samt udeliv.

Udenfor er der indrettet en spændende legeplads med sandkasser, legeredskaber, Mooncars/cykelbane, multibane, bålplads samt et stort grønt areal rundt om institutionen. Her har børnene rig mulighed for at udfolde sig fysisk og gå på opdagelse i naturen.

Vuggestuens legeplads er afskærmet, men stadig en del af legearealerne. Her kan de i fred og ro lege og udfolde sig.

Læreplanen er vores fælles værdigrundlag og afspejler vores kultur og de værdier vi værdsætter i Dalmose daginstitution. Vi arbejder altid på at være gode rollemodeller for børnene og har en anerkendende tilgang til både børn og forældre. 

Brobygning er en naturlig del af Dalmose daginstitution. En gang om ugen kommer den ældste gruppe vuggestuebørn på besøg i børnehaven sammen med en fast voksen. Det skaber tryghed og gode relationer til både de voksne og børnehavebørnene.

De lokale dagplejere kommer også jævnligt på besøg og deltager i formiddagens aktiviteter, hvorved dagplejebørnene lærer børnehavens dagligdag at kende.

Ligeledes samarbejder vi med Dalmose skole omkring førskolegruppen. Fra sidst i september og skoleåret ud, går førskolegruppen sammen med en pædagog på skolen hver tirsdag. Dette er med til at forberede børnene på den kommende skolestart.

I løbet af året afholder vi forskellige arrangementer og fælles aktiviteter. Det er med til at styrke fællesskabet og tilhørsforholdet blandt børn, forældre og medarbejdere.

Det er derfor vigtigt, at vi værner om vores traditioner og gerne udvikler nye, når lejligheden byder sig.

Vi vægter forældresamarbejdet højt, da det er udgangspunkt for, at vi kan gøre det bedste for børnenes trivsel og udvikling.

Information begge veje er vigtigt, og der er altid mulighed for at få en samtale med personalet efter aftale.

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over­vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Læringsblomsten

Ministeriet har udarbejdet en grafisk oversigt, som viser delelementerne i det pædagogiske grundlag. Disse elementer underbygger de seks læreplanstemaer. I de nye styrkede læreplaner er legens betydning for børnenes udvikling fremhævet som en særlig prioritet. Derudover er der fokus på, at der arbejdes med læring over hele dagen – at der ikke kun arbejdes med læreplanen i voksenimiterede aktiviteter om formiddagen.

 Denne læreplan er opbygget ud fra følgende tre temaer:

 1. Beskrivelse af vores pædagogiske grundlag (det blå i blomsten)
 2. Beskrivelse af læreplanstemaerne (det røde i blomsten)
 3. Beskrivelse af vores arbejde med evaluering (den yderste kant af blomsten)
Det fælles pædagogiske grundlag
 • Pædagogiske grundlag

  ”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark”

  Vi arbejder aldersopdelt således, at vi kan målrette de pædagogiske aktiviteter mod det enkelte barn. Vi arbejder så vidt det er muligt i små grupper for, at give børnene nærvær, anerkendelse, omsorg og de bedste betingelser for trivsel, udvikling og dannelse.

  Vi benytter os af Marte Meo – et pædagogisk redskab der handler om, at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

 • Børnesyn

  Vi anerkender at børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i individuelt tempo.

  • Alle børn mødes og ses ved navns nævnelse
  • Det er et vigtigt mål for os, at hver enkelt barn udvikler evne, vilje og styrke til, at skabe sit eget liv og indgå i et ligeværdigt og ansvarsfuldt samspil med andre mennesker
  • Vi har fokus på, at møde det enkelte barn hvor det er i dets udvikling og være støttende og guidende i barnets videre læreproces
  • Børnenes selvværd udvikles ved, at de i deres daglige aktiviteter møder engagerede, lyttende, forstående og glade voksne -  der understøtter dem i deres handlinger. De opnår derved små og store sejre i hverdagen og igennem disse opbygger børnene tillid, vilje og troen på at kunne selv
 • Dannelse og børneperspektiv

  Børn skal høres og tages alvorligt som led i en dannelses – og udviklings proces.

  • Vi fremmer selvstændigheden hos børnene ved, at de får mulighed for at deltage i så mange praktiske gøremål som muligt, for eksempel at dække bord, feje, bage, plante, vande blomster, mm.
  • Vi arbejder ud fra de tre positioner: gå foran, ved siden af og bagved og vigtigheden af at veksle mellem disse positioner
  • Vi øver børnene i, at blive selvhjulpne ved at guide dem i, at tage tøj af og på, gå på toilettet og spise selv
  • Børnene øves i, at turde stå frem ved samling, hvor de er med til at fortælle om dagens aktiviteter via piktogrammer
  • Børnene skal lære, at samarbejde og indgå i demokratiske processer hvor de lærer at lytte, give og tage. I hele huset lærer børnene også at samarbejde omkring spil, lege og praktiske opgaver
 • Legen

  Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af hverdagen.

  • Vi følger børnenes lege og lader så vidt muligt børnene lege færdige.
  • Legen er en vigtig forudsætning for børns udvikling og trivsel
  • Legen fremmer børns fantasi, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvtillid og selvværd
  • Vi støtter op omkring børnenes initiativer og fantasi, motiverer deres nysgerrighed, fordybelse og vedholdenhed
  • Legen skaber relationer på tværs af alder og køn
  • Vi indretter og omstrukturer så det matcher børnegruppens mulighed for forskellige lege og at eksperimentere med forskellige måder, at udnytte legetøj og rummet på
 • Læring

  Hvor der er rart at være er det let at lære - trivsel er forudsætningen for al læring.

  • Læring sker bl.a. via børnenes lege og voksenstyrede aktiviteter
  • Vi opdeler børnene i mindre grupper i de fleste aktiviteter. Derved giver vi alle børn de bedste muligheder for at tilegne sig viden og læring
  • Vi har fokus på at processen er vigtigere end produktet. Vi giver børnene tiden til fordybelse og færdiggørelse af aktiviteten
  • Vi mixer børnene aldersmæssigt når vi går på ture, ved værksteds aktiviteter og udeliv
 • Børnefællesskaber

  Forudsætningen for at udvikle sociale kompetencer og trivsel er et godt børnefælleskab.

  • Det er vores opgave at sikre, at alle børn bliver set og mødt positivt af de andre børn
  • Hos os skal der være plads til at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn, etnicitet og kultur, så børnene oplever accept, respekt og rummelighed
  • Vi tror på at alle børn kan bidrage med noget positivt til fællesskabet, ved at være aktive, initiativrige og lyttende
 • Det pædagogiske læringsmiljø

  Et trygt, omsorgsfuldt pædagogisk læringsmiljø danner rammen for børnenes kropslige, sociale, emotionelle, og kognitive læring og udvikling.

  • Vi ændrer løbende vores læringsmiljøer så vi hele tiden tilgodeser den børnegruppe der er på stuen og deres forudsætninger
  • Børnene deltager i praktisk arbejde, som borddækning, oprydning, feje osv.
  • Vi er meget opmærksomme på at følge barnets spor ved at stimulere og fremme barnets nysgerrighed, fantasi og kreativitet. Ved selv at være ”nysgerrige” voksne
  • I det daglige præsenteres børnene for forskellige alderssvarende aktiviteter indenfor sang, musik, teater, motorik, sprog, natur og kreative materialer
  • Vi har en sprogpædagog som løbende arbejder med de børn som har brug for en særlig indsats omkring den sproglige udvikling.
  • Vi viser/fortæller børnene hvad de gerne må, frem for at fortælle hvad de ikke må
 • Samarbejde med forældre om børns læring

  Forældresamarbejdet er alfa og omega i vores pædagogiske arbejde. Børn, forældre og personale er afhængige af at det fungerer, for at vi sammen kan give børnene de bedste muligheder for trivsel og udvikling.

  • Vi inddrager forældrene som aktive medspillere i børnenes hverdag. Det er via dialog og gensidig respekt med forældrene, at vi opnår et trygt og tillidsfuldt samarbejde
  • Efter opstart aftales et afstemningsmøde, hvor forældre og personale drøfter og vender barnets opstart og evt. opmærksomhedspunkter der fremadrettet skal være fokus på
  • Vi forventer at forældrene følger med i deres barns hverdag, dvs. følger med på Aula, læser månedsbreve og indgår i en god og tillidsfuld dialog med personalet
  • Støtter op omkring de aktiviteter der er på stuen og i institutionen, såsom forældremøder, julearrangement, bestyrelsesvalg mm.
  • Vi forventer at forældrene tager del i deres barns liv, ved at være interesseret i barnets hverdag i institutionen. Det kan f.eks. være at tage emner /sange og historier op hjemme, som børnene har haft i institutionen
 • Børn i udsatte positioner

  Vi ser børn i vanskeligheder - frem for vanskelige børn. 

  • Vi ser børn i vanskeligheder - frem for vanskelige børn
  • Vi arbejder med inklusion i alle aktiviteter og har fokus på alle børn når de er i  selvvalgte legemiljøer
  • Vi følger børnenes initiativer og støtter op omkring de børn som er i svære positioner, og som kan have svært ved at indgå i fælleskaber
  • Vi har fokus på tidlig opsporing og indsats i forhold til at arbejde med udsatte børn og familier. Fælles for disse børn er, at de i deres hverdag har brug for særlig opmærksomhed, støtte og omsorg
  • Vi benytter os af TOPI et pædagogisk, systematisk vurderings skema. Her vurderes alle børn og det bliver muligt at arbejde med en kordineret indsats, allerede fra første bekymring
  • Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. Vi tilrettelægger aktiviteter så alle børn kan rummes uanset deres udfordringer
  • Vi har fokus på det enkelte barns ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Vi planlægger at være i små grupper det meste af dagen
  • Vi benytter os af vores tætte tværfaglige samarbejde med socialrådgiver, psykolog, motorikkonsulent, talepædagog, sundhedsplejerske og inklusionsvejledere
 • Sammenhæng til børnehaveklassen

  Førskolegruppen etableres efter sommerferien med de børn som bliver 6 det kommende år.

  Som en helt unik mulighed i Slagelse kommune, har vi udviklet et brobygningskoncept mellem børnehave og skole. En gang om ugen er børnene sammen med deres pædagog, på Dalmose skole hvor de sammen med børnehaveklasselæren arbejder med forskellige aktiviteter, der relaterer til den nye styrkede læreplan.

  • Målet er at gøre børnene skoleparate, at kunne lytte, vente på tur, begå sig blandt sine kammerater og at blive tryg ved skolen og skolevejen. Igennem året arbejdes der med førskoleaktiviteter, som tal og bogstaver, sociale kompetencer og almen viden, som årstider, traditioner, historier/eventyr mm.
Øvrige krav til indholdet i læreplanen
 • Inddragelse af lokalsamfundet
  • Vi benytter det omkring liggende lokal område, hvor der både er skov, sø, natursti samt idrætshal, og skole.
  • Vi samarbejder også med Dalmose gruppen om diverse aktiviteter
  • Vi bliver inviteret på skolen når 6. klasse opfører teaterstykke
  • 1 – 2 gange årligt deltager vi ved åben hal aktiviteter
  • Samler skrald sammen med skolen ved ” Gør byen ren”

   

 • Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

  Det skal være rart for børn og forældre at komme i vuggestue og børnehave. Derfor lægger vi vægt på at de nedenstående punkter følges i hverdagen.

  Det fysiske børnemiljø

  Vi har fokus på, at indrette institutionen så både børn og voksne oplever rolige og trygge omgivelser fordi det skaber bedre forudsætning for læring og trivsel.

  Vi følger børnenes spor og indretter ud fra deres alder og interesser.

  Det psykiske børnemiljø

  Børnes personlige udvikling og trivsel er er afhængig af personalets samarbejde og relationer med hinanden.
  Glæde skaber glæde.

  Vi er opmærksomme på børnenes indbyrdes relationer samt deres relation til de voksne.

  At der i huset er en god tone blandt børn og personale.

  Det æstetiske børnemiljø

  Vi lægger vægt på at vores rum er indbydende at være i, ved at der er ”orden” på stuen.

  Vi arbejder løbende på at ændre på rummenes indretning, for at inspirere til leg og fantasi.

  Vi inddrager børnene i at udsmykke institutionen, f.eks. med billeder og malerier på væggene og på legepladsen.

  Hvordan finder vi frem til børnenes oplevelser af deres børnemiljø

  Via interview i Kids måling.

  Ved at evaluere løbende på, om børnene bruger ”rummene” efter hensigten.

 • Evaluerende pædagogisk praksis

  Evaluering er et godt pædagogisk redskab som indikerer om vi er på rette vej i vores pædagogiske praksis. - Altså et kompas som vi kan navigere efter.

  Vi evaluerer løbende på stuemøder og P. møder med udgangspunkt i Pixi skemaer.

  Vi lægger billeder af processer og børn i forskellige aktiviteter på Tabulex.

De seks læreplanstemaer
 • De seks læreplanstemaer

  ”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

  Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under­støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”

 • 1 Alsidig personlig udvikling

  ”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i

  • Lære barnet at mærke, kende og gradvis få forståelse for egne følelser og kunne regulere sig selv
  • Barnet tilegner sig empati for andre og kan vise hensyn og respekt
  • Lære barnet at tage initiativ, blive selvhjulpet og kunne bede om hjælp
  • Lære barnet at træffe valg og forstå konsekvensen af sit valg
  • Alle aktiviteter er tilrettelagt så alle børn inkluderes i fællesskabet
  • Vi vægter, at børn skal opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, både som individuelle og i fællesskab
  • Børn skal kunne mærke egne grænser – kunne sige til og fra og på samme tid indgå i sociale fællesskaber med deres eget bidrag
  • Børn skal lære, at tackle mange forskellige følelser som f.eks. glæde, venskab, vrede, konkurrence, sorg. Følelser som vi alle oplever på et eller andet tidspunkt i livet

  Det vil vi gøre ved at benytte følgende læringsmetoder og aktiviteter

  • Børnene mødes med en anerkendende tilgang. Vi er lydhøre og engagerede voksne hvilket er en forudsætning for at børnene udvikler selvtillid, selvværd og selvstændighed
  • Vi guider og støtter børnene i aktiviteter og i at skabe relationer - og kunne fastholde disse
  • Vi giver frirum til leg, undren og eksperimenter, ved at vi følger børnenes spor og giver plads til det spontane der opstår
  • Vi planlægger aktiviteter der motiverer børnene til, at turde stå frem og give udtryk for deres holdninger og på den måde, får børnene også kendskab til at indgå i demokratiske processer
  • Børnene øves i at holde orden på egne ting og indgå i daglig oprydning på stuen
 • 2 Social udvikling

  ”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

  Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m."

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i

  • Alle børn skal opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, både som individuelle og i fællesskabet
  • Børnene støttes i at løse konflikter og det at kunne samarbejde med hinanden
  • At kunne tage ansvar for egne handlinger og lære at sige undskyld

  Det vil vi gøre ved at benytte følgende læringsmetoder/aktiviteter

  • At ”leve” efter vores fælles spilleregler
  • Daglig samling, hvor børnene lærer at vente, vise hensyn og tage imod fælles beskeder
  • Få forståelse af sit eget og andres kropssprog
  • Vi benytter os af det pædagogiske værktøj som vi kalder trafiklyset rød,gul,grøn
  • Vi lader børnene deltage i så meget praktisk som muligt. F.eks. borddækning, feje, oprydning og bagning
 • 3 Kommunikation og sprog

  ”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

  Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i

  • Udvikle sproglige relationer og kompetencer, ved at barnet lærer at udtrykke behov, ønsker, samt at sætte ord på følelser
  • Indgå i dialog hvor vi i fællesskab skal lytte, tale, stille spørgsmål og give svar
  • Få interesse og forståelse for tegn, symboler, bogstaver, tal og begreber samt introducere børnene for skriftsprog

  Vi benytter følgende læringsmetoder og aktiviteter

  • Vi har en fast sproggruppe for de børn der har særligt behov for ekstra sprogstimulering
  • Vi benytter vores samling til, at gøre børnene bekendte med dagens program og aktiviteter via piktogrammer
  • Inddrage højtlæsning/dialogisk læsning samt rim og remser og krybbespil
  • Synger og leger sanglege og ved særlige lejligheder musik og sang udefra
  • Vi skal være tydelige og korrekte i vores kommunikation og lære børnene den gode ”tone”
  • Lære børnene at inddrage sproget i konfliktløsning
 • 4 Krop, sanser og bevægelse

  ”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

  Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i

  • Alle børn lærer kroppens muligheder og begrænsninger at kende
  • Børn skal lære at finde glæden ved bevægelse både indendørs og udendørs
  • Alle børn styrkes i fin- og grovmotorik såvel som i sanseintegration

  Vi benytter følgende læringsmetoder/aktiviteter

  • Vi laver aktiviteter både ude og inde og bruger vores omkringliggende naturområder, naturlege-pladser, skolens legeplads og hallen
  • Uge 41 har vi motionsuge og planlægger forskellige motoriske aktiviteter. Vi igangsætter lege som inspirerer børnene til, at bygge videre og fortsætte deres egen leg
  • Vi planlægger jævnligt cykeldage, hvor børnene medbringer egen cykel og kører på tur ud af fod-sporet eller øver sig på hallens parkeringsplads
  • Vi arbejder med børnenes fin og grov motoriske kompetencer for derved at gøre dem selvhjulpne. Vi afsætter mange ressourcer i form af tid og personale til at børnene kan lære at tage af og på, gå på toilettet, spise selv, rydde op med mere
  • Tegne, klippe og klistre sker dagligt og i periode er det målrettet et emne. F.eks. halloween
  • De ældste børnehavebørn arbejder med kropsbevidsthed og sanseintegration gennem yoga og massage for, at skabe balance mellem at være fysisk aktiv og kunne holde kroppen i ro
 • 5 Natur, udeliv og science

  ”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

  Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i

  • Vi giver børnene muligheder for at få forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener
  • Vi vægter udelivet højt og er ude hver dag
  • Vi har fokus på, at børnene lærer at behandle naturen med respekt og få forståelse for dyr, natur og klima

  Vi benytter følgende læringsmetoder og aktiviteter

  • Vi tager indelivet med ud og bruger naturen som et ekstra rum, hvor vi både udforsker og eksperimenterer
  • Vi går ture i vores nærmiljø, med fiskenet, spande og forstørrelsesglas hvor vi udforsker både sø og skov
  • Vi sorterer affald når vi spiser madpakker og er med til ”gør byen ren” en gang om året hvor der samles skrald i byen
  • Vi finder dyr og planter som vi kigger på og taler om. – finder bøger og bruger iPaden til at finde mere information. Vi har også iPads med på tur så vi kan tage her og nu billeder af det børnene finder
  • Vi er rollemodeller for børnene når vi færdes i naturen og derigennem lærer børnene ”naturfærdselsregler”
 • 6 Kultur, æstetik og fællesskab

  ”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

  Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier

  Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt

  • Vi er opmærksomme på glæden ved fælles oplevelser
  • Vi har fokus på normer, værdier og traditioner
  • Børnene introduceres for forskellig kunst og kulturgenrer
  • Vi præsenterer børnene for forskellige produkter som kan inspirere dem og skabe kreative processer både på det individuelle og fælles plan

  Vi benytter følgende læringsmetoder og aktiviteter

  • Vi stimulerer børnene i forhold til kunst og kultur ved blandt andet at deltage på skolen, få teaterforestillinger her til institutionen
  • Vi har et årligt tema i hele huset hvor alle arbejder med teater og eventyr
  • Vi går på skolens bibliotek og tager på ture til Slagelse bibliotek
  • Traditioner betyder meget for os fordi det understøtter fælleskaber på kryds og tværs blandt forældre og børn. Vi holder sommerfest, græskarfest samt juleklip for børn og forældre. Desuden holder vi fastelavnsfest, luciaoptog, krybbespil og danser om juletræ
  • Vi afholder kvartalsvis kaffedage på stuerne hvor forældrene mødes og drikker kaffe når de skal hente deres børn
Siden er sidst opdateret 25. august 2021